برنامه کلاس های حضوری بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات منطقه اردبیل - دوره اول 97

برنامه کلاس های حضوری منطقه اردبیل در دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات و همچنین برنامه برگزاری آزمون های کاربری رایانه و قرائت ادعیه

عنوان درس

نام استاد

تعداد جلسات

زمان برگزاری هر جلسه

ساعت برگزاری هر جلسه

احكام عمومي

حجت الاسلام

عبدالله بیدار

3

02/04/97

16:30-18

04/04/97

16:30-18

12/04/97

15-16:30

انتقال تجارب

حجت الاسلام

عبدالله بیدار

3

02/04/97

18 -19:30

04/04/97

18 -19:30

12/04/97

16:30-18

آشنایی با  زیارت و فلسفه آن

حجت الاسلام

سید محمد حسین موسوی

8

97/04/02

15-16:30

97/04/03

16:30-18

97/04/05

16:30-18

97/04/06

16:30-18

97/04/9

16:30-18

97/04/04

16:30-18

97/04/11

16:30-18

97/04/14

15-16:30

مقتل شناسي

حجت الاسلام

دکتر فرج بهزاد وکیل آباد

8

03/04/97

17:30- 16:00

04/04/97

17:30- 16:00

05/04/97

17:30- 16:00

06/04/97

17:30- 16:00

09/04/97

17:30- 16:00

04/04/97

17:30- 16:00

11/04/97

17:30- 16:00

13/04/97

17:30- 16:00

روش تبلیغ

حجت الاسلام

مهدی نوروزی

8

03/04/97

18 -19:30

05/04/97

18 -19:30

06/04/97

18 -19:30

09/04/97

18 -19:30

04/04/97

18 -19:30

11/04/97

18 -19:30

13/04/97

16:30-18

14/04/97

16:30-18

 
 

نام دوره

تعداد جلسات آزمون

تعداد ظرفیت پذیرش در هر آزمون (نفر)

تاریخ (های) برگزاری (هر) آزمون

ساعت برگزاری (هر) آزمون

آزمون کاربری رایانه

بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

1

30

14/04/97

متعاقبا اعلام می شود

 

آزمون قرائت ادعیه و زیارات

بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

1

30

14/04/97

متعاقبا اعلام می شود.

 

 

تاریخ درج: 1397/01/28