برنامه کلاسهای حضوري بدوخدمت روحانیون ومداحان عتبات عالیات منطقه اصفهان

باسمه تعالی

          زمانبندی کلاسهای آموزش بدوخدمت روحانیون ومداحان محترم عتبات عالیات استان  اصفهان – تیرماه – سال1397

عنوان درس

تعداد جلسه

نام استاد

روزهای برگزاری کلاس

ساعات برگزاری کلاس

جلسه توجیهی دوره توسط مسئول محترم دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان اصفهان حجه الاسلام والمسلمین حاج آقامهدی گرجی

شنبه دوم تیرماه

13:45الی14:15

مقتل شناسی-8(**)

جلسه اول

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

شنبه دوم تیرماه

14:30 الی16:00

احکام-3(**)

جلسه اول

استادحاج آقارضاقربانیان

16:15 الی 17:45

انتقال تجارب-3

جلسه اول

متعاقباً اعلام خواهد شد

 18     الی 19:30

انتقال تجارب-3

جلسه اول

استادحاج آقامهدی منصوری

مداحان محترم

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه دوم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

یکشنبه سوم تیرماه

14:30 الی16:00

احکام-3(**)

جلسه دوم

استادحاج آقارضاقربانیان

16:15 الی 17:45

انتقال تجارب-3

جلسه دوم

متعاقباً اعلام خواهد شد

 18     الی 19:30

انتقال تجارب-3

جلسه اول

استادحاج آقامهدی منصوری

مداحان محترم

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه سوم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

دوشنبه چهارم تیرماه

14:30 الی16:00

احکام-3(**)

جلسه سوم

استادحاج آقارضاقربانیان

16:15 الی 17:45

انتقال تجارب-3

جلسه سوم

متعاقباً اعلام خواهد شد

 18     الی 19:30

انتقال تجارب-3

جلسه اول

استادحاج آقامهدی منصوری

مداحان محترم

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه چهارم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

سه شنبه پنجم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8

جلسه اول

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه اول

استادحاج آقاحجت ا...سروری

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه پنجم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

چهارشنبه ششم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه دوم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه دوم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه ششم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

پنجشنبه هفتم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه سوم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه سوم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه هفتم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

شنبه نهم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه چهارم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه چهارم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

 18     الی 19:30

مقتل شناسی-8(**)

جلسه هشتم

استادحاج آقاعبدالرسول باقری

یکشنبه دهم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه پنجم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه پنجم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

 18     الی 19:30

روش تبلیغ-9(*)

جلسه ششم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

دوشنبه یازدهم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه ششم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه هفتم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

سه شنبه دوازدهم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه هفتم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه هشتم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

چهارشنبه سیزدهم تیرماه

14:30 الی16:00

آشنایی بازیارت-8(*)

جلسه هشتم

استادحاج آقاکریم کشکولی

16:15 الی 17:45

روش تبلیغ-9(*)

جلسه نهم

استادحاج آقاحجت ا...سروری

پنجشنبه چهاردهم تیرماه

14:30 الی16:00

حج درآیات وروایات

*

استادحاج آقاعبدالامیرخطاط

16:15 الی 17:45

 

 توضیحات لازم:

(**)این درس متعلق به هردوگروه(روحانیون ومداحان محترم عتبات عالیات)

(*)این درس متعلق به یک گروه(روحانیون محترم عتبات عالیات)

الف :منابع

1-کتاب فلسفه زیارت وآئین آن-مرتضی جوادی

2-کتاب آزموده های عتبات

3-روش سخنرانی دینی آقای ملانوری

4-کتاب سیری درمقتل شناسی وتاریخ نگارش عاشوراونیزکتاب نفس المهموم(تاپایان باب سوم)

5-جزوه استاد

ب -مدت زمان برگزاری  هرجلسه دوساعت می باشد.

ج- امکان غیبت درهردرس(البته باکسرامتیاز), یک چهارم کل جلسات هردرس می باشد. غیبت غیرموجه وغیبت موجه بیش از حدمجازدرهردرس  موجب حذف آن درس می شود.

د-جهت آگاهی از کلیه برنامه هاو دستورالعمل های آموزشی وجهت مشاهده منابع دروس ودریافت نمونه سوالات آزمون کاربری رایانه(قسمت منابع ونحوه ارائه دروس) به صورت مستمر از سایت آموزش بعثه http://amoozeshbeseh.ir استفاده فرمائید.

ه -هرگونه حذف واضافه دروس باید تائیدآموزش قم راهمراه داشته باشد.

و-حضورخود را در هردرس توسط لیستی که به همین منظور ارائه می شودثبت نمائید.درغیراینصورت به منزله عدم حضور شما تلقی می گردد.

ز -تاخیر بیش از 5دقیقه درهردرس ,غیبت در آن ساعت لحاظ می گردد.

لازم به ذکراست: کلیه کارآموزان محترم درصورتی که دروسی راانتخاب نموده اندکه دارای بسته مجازی هست حتما آن رادرسامانه مجازی ملاحظه ونکته برداری نماینددرغیراینصورت حضوردرآن جلسه توسط سیستم غیبت ونهایتادرآزمون نهایی همان درس امکان شرکت وجودندارد.

آدرس برگزاری کلاسها: اصفهان- خیابان آبشاراول -سالن اجتماعات حج وزیارت استان اصفهان

دفترنمایندگی بعثه مقام معظم رهبری استان اصفهان

تاریخ درج: 1397/03/13