برنامه کلاسی دوره فشرده آموزش بدوخدمت روحانیون عمره (ترددی)

برنامه کلاسی دوره فشرده آموزش بدوخدمت روحانیون عمره (ترددی)

تاریخ

روز

8 تا 9:30

9:45 تا 11:15

11:30 تا 13

15 تا 16:30

16:45 تا 18:15

18:30 تا 20

13/05/97

شنبه

مناسک

مناسک

مناسک

مناسک

مناسک

مناسک

14/05/97

یکشنبه

مناسک

مناسک

مناسک

آزمون رایانه

آزمون رایانه

انتقال تجارب

15/05/97

دوشنبه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

اخلاق

اخلاق

انتقال تجارب

16/05/97

سه شنبه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

اخلاق

اخلاق

انتقال تجارب

17/05/97

چهارشنبه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

کاربری رایانه

اخلاق

اخلاق

انتقال تجارب

18/05/97

پنجشنبه

انتقال تجارب

-

-

-

-

-

19/05/97

جمعه

-

-

-

-

-

-

20/05/97

شنبه

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

روش تبلیغ

روش تبلیغ

-

21/05/97

یکشنبه

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

روش تبلیغ

روش تبلیغ

-

22/05/97

دوشنبه

-

اماکن

اماکن

روش تبلیغ

روش تبلیغ

-

23/05/97

سه شنبه

اماکن

اماکن

اماکن

روش تبلیغ

روش تبلیغ

-

24/05/97

چهارشنبه

قوانین ومقررات

قوانین و مقررات

اماکن

روش تبلیغ

روش تبلیغ

-

25/05/97

پنجشنبه

-

-

-

-

-

-

26/05/97

جمعه

-

-

-

-

-

-

 

- لازم به ذکر است فراگیران این دوره که نمره قبولی در درس کاربری رایانه ندارند موظف به شرکت در کلاس ها و آزمون این درس طبق برنامه فوق می باشند.

 

شماره پرونده افراد مجاز به شرکت در دوره ترددی:

 

 

شماره پرونده

ردیف

20030

 1.  

38242

 1.  

32572

 1.  

38019

 1.  

36559

 1.  

24705

 1.  

30957

 1.  

32994

 1.  

24712

 1.  

39120

 1.  

38165

 1.  

38831

 1.  

37538

 1.  

36221

 1.  

20517

 1.  

32284

 1.  

34890

 1.  

11725

 1.  

38947

 1.  

38584

 1.  

301825

 1.  

38758

 1.  

33229

 1.  

25298

 1.  

35059

 1.  

38775

 1.  

38965

 1.  

38797

 1.  

29645

 1.  

38957

 1.  

38857

 1.  

38016

 1.  

16873

 1.  

38945

 1.  

69734

 1.  

37993

 1.  

38953

 1.  

36600

 1.  

34512

 1.  

28107

 1.  

62739

 1.  

61762

 1.  

63066

 1.  

30066

 1.  

35346

 1.  

33782

 1.  

7717

 1.  

32501

 1.  

29054

 1.  

25953

 1.  

38765

 1.  

37808

 1.  

29179

 1.  

29743

 1.  

24790

 1.  

38816

 1.  

69469

 1.  

28068

 1.  
 

 

 

 

تاریخ درج: 1397/05/07