برنامه آزمون های دوره اول آموزش کارگزاران فرهنگی در سال 1396:

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

15 مهر 96

13:30 الی 15:30

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

15 مهر 96

16:00 الی 18:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

16 مهر 96

13:30 الی 15:30

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

16 مهر 96

16:00 الی 18:00

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

17 مهر 96

13:30 الی 15:30

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

17 مهر 96

16:00 الی 18:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

18 مهر 96

13:30 الی 15:30

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

18 مهر 96

16:00 الی 18:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

19 مهر 96

13:30 الی 15:30

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

19 مهر 96

16:00 الی 18:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

22

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

 دوره ضمن خدمت ویژه (روحانیون حج و عمره)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

15 مهر 96

13:30 الی 15:30

2

فقه مقارن

15 مهر 96

16:00 الی 18:00

3

مناسک حج

16 مهر 96

16:00 الی 18:00

4

تاريخ اسلام 2

(سیره پیشوایان)

16 مهر 96

16:00 الی 18:00

5

مدیریت فرهنگی

17 مهر 96

16:00 الی 18:00

6

تفسير آيات حج

17 مهر 96

13:30 الی 15:30

7

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با سازمان حج و زیارت

18 مهر 96

13:30 الی 15:30

8

روش تبلیغ در حج و زیارت

18 مهر 96

16:00 الی 18:00

9

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

19 مهر 96

16:00 الی 18:00

10

اسرار و معارف حج

19 مهر 96

16:00 الی 18:00

11

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره ضمن خدمت روحانیون حج

عنوان دروس

زمان آزمون

ساعت آزمون

مباحث کلامی 1

22 مهر 96

16:00 الی 18:00

مباحث کلامی 3

مباحث کلامی 2

23 مهر 96

16:00 الی 18:00

مباحث کلامی 4

مکالمه عربی 1

24 مهر 96

16:00 الی 18:00

مخاطب شناسی

مکالمه عربی 2

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

22 مهر 96

16:00 الی 18:00

احكام

مقتل شناسي

23 مهر 96

16:00 الی 18:00

سيره و تاريخ امامان

24 مهر 96

16:00 الی 18:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

25 مهر 96

16:00 الی 18:00

مباحث سیاسی عراق

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

22 مهر 96

13:30 الی 15:30

احكام

مقتل شناسي

23 مهر 96

13:30 الی 15:30

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

24 مهر 96

13:30 الی 15:30

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

25 مهر 96

13:30 الی 15:30

روش تبليغ

انتقال تجارب

26 مهر 96

13:30 الی 15:30

قرائت ادعیه و زیارات

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

کاربری رایانه

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 

دوره بدو خدمت مسئولان فرهنگی هتل های عمره

نام درس

تاریخ ازمون

ساعت

حج در اندیشه امام و رهبری

22 مهر 96

16:00 الی 18:00

شناخت عربستان

شناخت وهابیت

23 مهر 96

16:00 الی 18:00

سيره و تاريخ امامان

احکام عمومی

24 مهر 96

16:00 الی 18:00

مخاطب شناسی

 

 

دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

نام درس

تاریخ ازمون

ساعت

مدیریت فرهنگی و گفتاری

23 مهر 96

13:30 الی 15:30

احکام عتبات عالیات

24 مهر 96

13:30 الی 15:30