کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
برنامه کلی آزمون های دوره دوم آموزش 1400
برنامه کلی آزمون های دوره دوم آموزش 1400
 شنبه, 09 بهمن 1400    0  2834

 برنامه آزمون های دوره دوم آموزش خادمان فرهنگی در سال 1400:

 دوره بدو خدمت روحانیون حج وعمره

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

10  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

2

اسرار و معارف حج1

3

تفسیر روایات حج

11  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

4

فقه مقارن

5

فقه عمومی

12  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

6

انتقال تجارب

7

مناسک حج

13 بهمن  1400

لغو و به روز 21 بهمن انتقال یافت

8

تاريخ اسلام 2

9

اخلاق و آداب سفر

14  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

10

تفسير آيات حج

11

مدیریت فرهنگی

16  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

12

شناخت وهابیت

13

تاريخ اسلام 1

17  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

14

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت

15

روش تبلیغ در حج و زیارت

18  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

16

كلام اسلامی 2

17

آشنایی با اماکن مکه و مدینه

19  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

18

شناخت عربستان

19

اسرار و معارف حج2

20  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

20

حج در اندیشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

21

مناسک حج / تاریخ اسلام 2

21  بهمن 1400  -   9:00 الی 11:00

 

 

 

 دوره ضمن خدمت ویژه (روحانیون حج و عمره)

ردیف

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

كلام اسلامی 1

10  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

2

فقه مقارن

11  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

3

مناسک حج

13  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

4

تاريخ اسلام 2

13  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

5

مدیریت فرهنگی

16  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

6

تفسير آيات حج

14  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

7

آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با سازمان حج و زیارت

17  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

8

روش تبلیغ در حج و زیارت

18  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

9

حج در اندیشه حضرت امام (ره)

 و مقام معظم رهبری

20  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

10

اسرار و معارف حج

20  بهمن  1400

9:00 الی 11:00

11

مناسک حج / تاریخ اسلام 2

21  بهمن 1400  -   9:00 الی 11:00

 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

1   اسفند  1400

14:00 الی 16:00

روش تبلیغ

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

2 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

3  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

4 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

مزار و زیارت نامه ها

5 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

7  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

معارف اسلامی

8 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 

 

دوره بازآموزی روحانیون اعتبات مقدسه

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

فقه و احکام

12  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

تاریخ و اماکن

13  بهمن  1400

لغو و به روز 20 بهمن انتقال یافت

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

14  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

روش ها و مهارت ها

16  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

آموزه های اخلاقی

17  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

آداب زیارت در سیره اهل بیت (ع) و بزرگان

18  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

کلام و عقائد

19  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

تاریخ و اماکن 20  بهمن  1400   09:00 الی 11:00
 

 

دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

انتقال تجارب

1   اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 اخلاق فردی و اجتماعی

( زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد)

تاریخ و سیره امامان)ع( مدفون در عراق 1

2 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

3  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

شناخت سوریه و لبنان

احکام عمومی

4 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

مزار و زیارت نامه ها

5 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

آداب و اسرار زیارت

مقتل شناسی و مقتل خوانی

7  اسفند  1400

14:00 الی 16:00

معارف اسلامی

8 اسفند  1400

14:00 الی 16:00

 

 

دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

فقه و احکام

12  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

تاریخ و اماکن

13  بهمن  1400

لغو و به روز 20 بهمن انتقال یافت

مدیریت فرهنگی و ارتباطی

14  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

روش ها و مهارت ها

16  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

آموزه های اخلاقی

17  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

آداب زیارت در سیره اهل بیت (ع) و بزرگان

18  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

کلام و عقائد

19  بهمن  1400

09:00 الی 11:00

تاریخ و اماکن 20  بهمن  1400 09:00 الی 11:00
 

 

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (دوره های قدیم – آزمون جامع ناقصی)

عنوان دروس

آزمون

ساعت آزمون

مقتل شناسي

1  اسفند  1400

9:00  الی  12:00

سيره و تاريخ امامان

شناخت عراق

2  اسفند  1400

9:00  الی  12:00

آشنایی با اماكن مذهبي عراق

اخلاق و آداب سفر

3  اسفند  1400

9:00  الی  12:00

روش تبليغ

انتقال تجارب

4  اسفند  1400

9:00  الی  12:00

آشنايي با زيارت و فلسفه آن

5  اسفند  1400

9:00  الی  12:00

احكام

کاربری رایانه

متعاقبا اعلام می گردد

 

نظرات

ارتباط با ما